Noteikumi un nosacījumi

Pirkšanas noteikumi


1. Vispārīgie noteikumi un pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

1.1. Šie noteikumi nosaka Pārdevēja (www.ledauto.lt/lv) un Pircēja (persona vai uzņēmums, kas pērk preces interneta veikalā) savstarpējās tiesības un pienākumus, pērkot preces vietnē www.ledauto.lt. Noteikumi jāizlasa katram Pircējam pirms šī interneta veikala pakalpojumu izmantošanas.

1.2. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs pēc preču pasūtījuma noformēšanas piekrīt interneta veikala noteikumiem.


2. Pircēja tiesības

2.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā www.ledauto.lt šo noteikumu noteiktajā kārtībā.

2.2. Pircējam ir tiesības iepazīties ar interneta veikalā pārdoto preču klāstu, to cenām un izmantošanu.

2.4. Pircējam ir tiesības sazināties ar Pārdevēja norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru, lai sniegtu papildu informāciju.

3. Pircēja pienākumi

3.1. Reģistrējoties e-veikalā www.ledauto.lt, pircējs apņemas sniegt pareizus datus par sevi (vārds, uzvārds, adrese, e-pasts un tālruņa numurs).

3.2. Ja mainās Pircēja norādītie dati, Pircējam par to ir jāinformē Pārdevējs.

3.3. Pircējam, pasūtot preces, ir jāmaksā noteiktā summa par precēm 24 stundu laikā no pasūtīšanas brīža.

3.4. Pasūtot pakalpojumu, pircējs maksā par precēm pirms piegādes.

3.5. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces viņa reģistrācijas veidlapā norādītajā adresē. Pasūtījumi tiek piegādāti visā Lietuvas teritorijā.

3.6. Ja Pircējs atsakās pieņemt piegādātās preces, viņam ir jāatlīdzina Pārdevējam visas piegādes izmaksas, kas radušās.

3.7. Pieņemot piegādātās preces, Pircējam ir jāpārbauda, ​​vai preces iepakojums nav bojāts, un iepakojuma defektu gadījumā, kas ietekmē preču kvalitāti, Pircējam ir tiesības atteikties pieņemt preces.

3.8. Pircējam pirms preču izmantošanas ir jāizlasa lietošanas instrukcija un šīs preces jāizmanto tikai saskaņā ar instrukcijā noteikto procedūru un nosacījumiem un ievērojot citas drošības prasības. Persona, kas iegādājusies vai izmantojusi preces, ir atbildīga par zaudējumiem, kas radušies, lietojot preces neatbilstoši instrukcijām vai mērķim un neatbilstot citām tiesību aktos paredzētajām prasībām.


4. Pārdevēja tiesības

4.1. Ja Pircējs pārkāpj šos Noteikumus vai mēģina bojāt interneta veikala darbību, Pārdevējs bez ierobežojuma var ierobežot, apturēt vai pārtraukt Pircēja tiesības izmantot šo interneta veikalu.

4.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šo noteikumu saturu. Jaunākie noteikumi ir publicēti vietnē www.ledauto.lt.

4.3. Pārdevējam ir tiesības nosūtīt informāciju par interneta veikala darbību un reģistrācijas laikā pārdotajām precēm uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Pircējs var atteikties saņemt šo informāciju

4.4. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircēja sniegto nepareizo datu dēļ.

5. Pārdevēja pienākumi

5.1. Pārdevējs apņemas publicēt interneta veikalā pārdoto preču klāstu un cenas.

5.2. Pēc tam, kad Pircējs ir pasūtījis preces interneta veikalā un samaksājis par tām, ņēmot vērā Noteikumu 3.3. Pārdevējs apņemas pēc iespējas īsākā laikā piegādāt preces Pircējam viņa norādītajā adresē.

5.3. Pārdevējs apņemas pārdot preces, kas atbilst Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām. Preces tiek pārdotas augstas kvalitātes, piemērotas lietošanai atbilstoši to tiešajam mērķim, pareizi iepakotas un marķētas.

5.4. Pārdevējs, nespējot piegādāt Pircēja pasūtītās preces, piedāvā Pircējam līdzīgu preci. Ja Pircējs nevēlas saņemt līdzīgu preci, tad Pārdevējs atdod Pircējam naudu 3 (trīs) darba dienu laikā.

5.5. Pārdevējs apņemas neizpaust trešajām personām sniegtos datus par Pircējiem, izņemot preču piegādes nolūkos.


6. Preču piegāde

6.1. Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi 2 darba dienu laikā no preces apmaksas brīža.

6.2. Pieņemot preces, pircējam ir jāpārbauda preču stāvoklis. Iepakojuma bojājumu gadījumā, kas var ietekmēt preču kvalitāti vai daudzumu, Pircējs var ievērot Noteikumu 3.7. Turpmākās pretenzijas netiks pieņemtas, nepārbaudot preču stāvokli un nesniedzot sūdzības par kvalitāti to pieņemšanas brīdī.

6.4. Ja Pircējs bez jebkādām piezīmēm paraksta Rēķinu un pavadzīmi, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas pareizi un Pircējam nav pretenziju par to kvalitāti.

7. Pušu atbildība

7.1. Pircējs ir atbildīgs par nepareizu datu sniegšanu interneta veikalā un no tā izrietošajām sekām.

7.2. Pircējs ir atbildīgs par pieteikšanās datu glabāšanu interneta veikalā, un, ja Pircējs nodod šos datus trešajām personām, Pircējs ir atbildīgs arī par šo trešo personu darbībām.

7.3. Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, lietojot preces saskaņā ar instrukcijām vai pārkāpjot citas drošības prasības un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto lietošanas kārtību.

7.4. Bojājumu gadījumā vainīgajai pusei ir jāatlīdzina nodarītais kaitējums.


8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju reglamentē Lietuvas Republikas likumi.

8.2. Visas domstarpības tiek atrisinātas sarunu veidā, un, ja neizdodas panākt mierizlīgumu, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.